Stypendia szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terminie gminy Wołomin

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom
i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), tj.:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

– do czasu ukończenia kształcenia lub do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Formy udzielania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym;

 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

  a) pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),

  b) pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka);

 4. świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – nie jest celowe.

Stypendium szkolne przyznane w ww. formie realizowane jest poprzez refundację poniesionych wydatków i wypłacane w sposób wskazany w decyzji przyznającej stypendium.

Stypendium szkolne przyznane w ww. formie wypłacane jest w sposób wskazany w decyzji przyznającej stypendium.

Refundacji poniesionych wydatków, o których mowa w pkt 1-3, dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur, rachunków, biletów (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) lub innych dowodów wpłat, wystawionych imiennie na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium).

Faktura lub rachunek winny zawierać opis produktu pozwalający na jednoznaczną weryfikację charakteru produktu celem zakwalifikowania go jako przedmiotu edukacyjnego. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę lub wnioskodawcę, który umieści opis i czytelny podpis.

Dopuszczalny jest zwrot poniesionych wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie wystawionych w okresie lipiec i sierpień poprzedzających rozpoczęcie danego roku szkolnego.

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie, na który stypendium zostało przyznane i tak: stypendium od wrzesień/październik do grudnia - data wystawienia dokumentu od dnia 1 lipca do dnia 15 grudnia, stypendium od stycznia do czerwca - data wystawienia dokumentu od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może być niższa niż 80% i nie wyższa niż 200% kwoty 124,00 zł.

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego dla uczniów w danym roku szkolnym ustala się następująco:

 1. 100 % kwoty 124,00 zł, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł.

 2. 90 % kwoty 124,00 zł, gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza 50%, ale nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł.

 3. 80 % kwoty 124,00 zł, gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza 80% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. 600,00 zł lecz nie jest większy niż ta kwota.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wołominie z siedzibą w Wołominie przy al. Armii Krajowej 34 w terminie od dnia
1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

- w przypadku gdy ostatni dzień do złożenia wniosku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia wniosku przesuwa się na pierwszy dzień roboczy.

Wniosek powinien być złożony na formularzu określonym w załączniku Nr 1 Uchwały nr LXVII-98/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor OPS.

Tryb i sposób udzielanie zasiłku stałego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, stanowiącego załącznik Nr 2 Uchwały nr LXVII-98/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołomin.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku mogą być w szczególności:

1) śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców/ opiekuna prawnego

2) utrata lub zniszczenie mieszkania/domu, w którym mieszka uczeń;

3) ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia;

4) inne zdarzenie losowe.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa