Kryteria dochodowe

Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2018 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpływa na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
  • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (wzrost o 11%)
  • dla osoby w rodzinie 528 zł (wzrost o 3%)

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpływa również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

  • maksymalnej kwoty zasiłku stałego do wysokości 645 zł (wzrost o 7%),
  • maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:
    - kwota minimalna do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),
    - kwota maksymalna do wysokości 1 376 zł (wzrost o 3%),
  • kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),
  • kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa