Becikowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34 zajmuje się wypłatą "becikowego" - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla mieszkańców miasta i gminy Wołomin na wszystkie nowo narodzone dzieci.

Termin złożenia dokumentów nie może przekraczać 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

"Becikowe" przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł, w wysokości 1000 zł na każde żywe urodzone dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje jeżeli:

 1. Członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 2. Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne chyba, że:
 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka:

 1. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
 2. Kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski;
 3. Kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
 4. Kserokopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separacji;
 5. Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego za 2021 r.
 6. Zaświadczenie naczelnika urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku, w wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 7. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 8. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
 9. Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. w 2021r. (takim dokumentem będzie np:. PIT-11 z 2021 r.)
 10. Dokument w tym oświadczenie określający datę wysokości dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członków rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. po 2021r .
 11. Dokument lub oświadczenie określający datę utraty dochodu (takim dokumentem będzie np.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenia, czy umowy o dzieło) oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu np.: PIT-11;
 12. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 20132 z późn. zm.) za rok 2021 r.
 13. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2021 r.).

Dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny

Zaświadczenie lekarskie

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa