Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

 1. Chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychiczne);
 2. Upośledzonych umysłowo;
 3. Osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Rodzaj specjalistycznych usług opiekuńczych u dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

1. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich, jak:

 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym:
 • umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji.

2. interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:

 • pomoc w radzeniu sobie w kryzysach - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym :

 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych;

4. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, np. uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku.

5. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków;
 • pomoc w uzyskaniu ulg w podatkach,
 • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych ,
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 1. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
 2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
Pomoc mieszkaniowa, w tym:
 1. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
 4. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie maja możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa
 5. w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł.

Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę
w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa
w wart. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

 

 

nieodpłatnie

 

 

nieodpłatnie

powyżej 100% do 220%

1,5%

3,5%

powyżej 220% do 250%

10%

15%

powyżej 250% do 300%

15%

25%

powyżej 300% do 400%

30%

45%

powyżej 400% do 500%

50%

65%

powyżej 500% do 600%

75%

85%

powyżej 600%

100%

100%

W 2024r. całkowity koszt usługi tj. 100% za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 95,00 zł

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie od lekarza psychiatry kwalifikujące do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, określające rodzaj usług i zalecaną liczbę godzin usług; * (wzór zaświadczenia)
 2. Indywidualny program terapeutyczny;
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 5. Dokumenty poświadczające dochody :
 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;* (wzór zaświadczenia)
 • decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego itp.
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek ZUS;

Procedura ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 1. Złożenie wniosku do siedziby OPS;
 2. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej występuje do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego z zapotrzebowaniem na ten typ usług oraz akceptację na objęcie wskazanej osoby specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymiar godzinowy specjalistycznych usług opiekuńczych jest uzależniony od uzyskanych lub posiadanych przez OPS środków.
 4. Sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej wnioskodawcy .

Więcej informacji :

Zespół usługowy Sylwia Jagodzińska, Edyta Łońska

Tel. (22) 250-05-77, pokój nr 19.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o wysokości dochodu

Zaświadczenie lekarskie do specjalistycznych usług opiekuńczych

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa