Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołominie

al. Armii Krajowej 34
05-200 Wołomin
e-mail: gkrpa@ops.wolomin.pl

Zakres działalności:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119). W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie:

  • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią
  • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego
  • kierowanie do biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie.

2. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności usytuowania punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.

3. Uczestniczenie w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w ramach upoważnienia Burmistrza.   

4. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa