Klub Seniora

Klub Seniora działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie został utworzony w 2019 roku w ramach projektu pt. Wigor ++. W Klubie funkcjonuje 15 miejsc.

Cele Klubu Seniora:

 • aktywizacja społeczna i twórcza osób niesamodzielnych;
 • integracja środowiska osób niesamodzielnych, w tym integracja międzypokoleniowa;
 • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
 • popularyzacja kultury i sztuki;
 • profilaktyka zdrowego stylu życia;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • wspieranie inicjatyw samopomocowych, sprzyjających powstawaniu nieformalnych grup wzajemnego wsparcia.

Zadania Klubu Seniora:

 • organizowanie zajęć sprzyjających rozwojowi pasji i zainteresowań;
 • prowadzenie spotkań, zajęć sprzyjających integracji środowiska osób niesamodzielnych;
 • organizowanie wykładów, prelekcji ekspertów różnych dziedzin;
 • organizowanie wyjść do kina, teatru;
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych;
 • organizowanie imprez okolicznościowych;
 • organizowanie zajęć sportowych;
 • organizowanie zajęć dot. rozwoju umiejętności korzystania z komputera.

Informacji na temat zasad działania wypożyczalni udziela pracownik socjalny Anna Koperkiewicz, telefon 22 787-27-01.

Projekt pt. Wigor ++, numer RPMA.09.02.01-14-a671/18, był realizowany w okresie 01.01.2019 31.12.2020. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa