Wypożyczalnia sprzętu

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. Wypożyczalnia została utworzona w 2019 roku w ramach projektu pt. Wigor ++.

Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy Gminy Wołomin. Sprzęt oddaje się do używania nieodpłatnie. Sprzęt jest wydawany na wyłączny użytek Wypożyczającego lub osoby, na rzecz której sprzętu jest wypożyczany. Okres wypożyczenia sprzętu to maksymalnie 12 miesięcy.

Szczegółowo zasady wypożyczania sprzętu określa regulamin.

Informacji na temat zasad działania wypożyczalni udziela pracownik socjalny Anna Koperkiewicz, telefon 22 787-27-01.

Projekt pt. Wigor ++, numer RPMA.09.02.01-14-a671/18, był realizowany w okresie 01.01.2019 31.12.2020. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa