Co robimy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców gminy Wołomin.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pracy socjalnej,
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie organizuje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podstawowym zadaniem Zespołu jest udzielenie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Mieszkańcy Wołomina mogą w Ośrodku ubiegać się o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz stypendium szkolnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Do świadczeń rodzinnych zalicza się w szczególności: świadczenie w Programu Za Życiem, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia rodzicielskie, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tak zwane becikowe), prowadzenie spraw dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do zadań Ośrodka należy także obsługa Programu Czyste Powietrze.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa