RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z ART. 13 RODO

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

listownie: Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin,

za pomocą poczty elektronicznej: ops@ops.wolomin.pl,

osobiście w siedzibie Ośrodka: Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin,

telefonicznie: +48 22 787 27 01

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą:

listu: Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin,

poczty elektronicznej: iod@ops.wolomin.pl,

osobiście w siedzibie Ośrodka: Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin,

telefonicznie: +48 22 787 27 01

Cel i podstawy przetwarzania

Realizując zadania określone w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Na mocy art. 100 ustawy o pomocy społecznej, będziemy przetwarzać również szczególne kategorie Państwa danych osobowych w związku z art. 9 RODO oraz dane osobowe dotyczące wyroków skazujących w związku z art. 10 RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postepowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Państwa dane.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są osoby/podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Ośrodku systemów informatycznych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy kancelaryjne i archiwalne obowiązujące w Ośrodku Pomocy Społecznej, przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia pomocy, przyznania świadczeń.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa