Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej - ops.wolomin.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Slider na stronie głównej jest niedostępny cufrowo - jest wyłączony z dostępu przez klawiaturę. Wszystkie informacje zawarte w sliderze są powtórzone (i dostępne cyfrowo) w aktualnościach. Slider ma charakter ozdobny (ilustracyjny)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w grudniu 2021 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: ops@ops.wolomin.pl lub telefon: 22 787 27 01.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Chodniki i parking wokół budynku:
brak w oznakowaniu ciągów komunikacyjnych w nawierzchnie dotykowe,
brak podjazdów na chodnik dla osób poruszających się na wózkach,
nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynków:
Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje dwoma wejściami do budynku. Wejścia są na podwyższeniu na które trzeba dostać się schodami. Oba wejścia nie są przystosowane do poruszania się na wózkach, brak jest pochylni oraz wind.

Dostosowanie korytarzy i schodów:
Brak oznaczeń brajlowskich, braki pochylni dla wózków oraz wind. Brak oznaczeń dla osób niedowidzących i oznaczeń brajlowskich dla osób dla osób niewidomych i słabo widzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa