Zasiłek rodzinny

I. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

II. Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę dochodu o której mowa powyżej, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej:

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13 ustawy, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 ustawy, podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

III. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub;
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo;
 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. (Definicja osoby uczącej w punkcie I)

W przypadku ukończenia przez dziecko 24 roku życia w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.

IV. Wysokość zasiłku rodzinnego:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia;

V. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (trzecie i kolejne dziecko);
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka;
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

VI. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2022  (dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od 01.11.2022 r.).

VII. Wniosek o zasiłek rodzinny:

Należy pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

VIII. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 • Kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 • Kserokopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację;
 • Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego za 2022 r.
 • W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
 • Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. w 2022r. (takim dokumentem będzie np:. PIT-11 z 2022r.)
 • Dokument w tym oświadczenie określający datę wysokości dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członków rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. po 2022r.
 • Dokument lub oświadczenie określający datę utraty dochodu (takim dokumentem będzie np.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenia, czy umowy o dzieło) oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu np.: PIT-11;
 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 20132 z późn. zm.) za rok 2022.
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2022r.).

IX. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  - rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  - ojciec dziecka jest nieznany,
  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  - sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  - dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie wnioskodawcy

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa