Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać łącznie trzy warunki:

 • posiadać tytuł prawny do lokalu,
 • dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza pułapu określonego w ustawie,
 • powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy, trzeba wszystkie te kryteria udokumentować.

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany, gdy średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, ustalony na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nie przekroczy:

 • gospodarstwo jednoosobowe 40%
 • gospodarstwo wieloosobowe 30 %

Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria przyznawania

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej

Jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • dla 1 osoby - 35 m2
 • dla 2 osób - 40 m2
 • dla 3 osób - 45 m2
 • dla 4 osób - 55 m2
 • dla 5 osób - 65 m2
 • dla 6 osób - 70 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób powierzchnię użytkową tego lokalu zwiększa się o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim bądź wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył:

 • gospodarstwo jednoosobowe 40% - 2862,19 zł
 • gospodarstwo wieloosobowe 30% - 2146,64 zł

Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. (Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł. Monitor Polski, Warszawa z dnia 9 lutego 2024 r.)

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

 • 15% dochodów gosp. domowego - w gosp. jednoosobowym,
 • 12% dochodów gosp. domowego - w gosp. 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gosp. domowego - w gosp.5 -osobowym i większym.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych (zgodnie z Uchwałą Nr XIV-264/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dn. 18.XII. 2003r. wskaźnik procentowy ponoszonych wydatków wynosi 50%).

Odmowa przyznania

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego może nastąpić, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalona zostanie rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji dochodowej, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Upoważniony pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

 • ruchomości i nieruchomości,
 • zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Terminy składania wniosków

Uzupełnione wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach przyjmowane są od 1-go do 25-go dnia każdego miesiąca w siedzibie OPS w pokoju nr 7 na parterze w godzinach urzędowania.

Odbiór decyzji

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni, jedynie w przypadku kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień termin wydania decyzji przedłużony zostaje do 60 dni. (o konieczności wydłużenia terminu, Wnioskodawca powiadamiany jest odrębnym pismem).

Po odbiór decyzji dodatku mieszkaniowego zapraszamy do pokoju nr 7 na parterze w miesiącu następnym (dla przykładu : osoba która złoży wniosek w lipcu po decyzję zgłasza się w sierpniu).

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o zarobkach

Uchwała Rady Miejskiej w Wołominie XXXV-75

Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, Załącznik nr 2 - Deklaracja o dochodach

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa