Fundusz alimentacyjny

Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024

 • Od 1 lipca 2023 r. – drogą elektroniczną (Emp@tia, ePUAP)

 • Od 1 sierpnia 2023 r. – papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wołominie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków (pokój nr 2 na parterze)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekraczać kwoty 900 zł (okres świadczeniowy 2022/2023). Zastosowanie ma też tzw. zasada złotówka za złotówkę.

 

Wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna, tzn., że w okresie ostatnich dwóch miesięcy  komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem, które należy dołączyć do składanego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w  gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:
- 18 roku życia
albo
- 25 roku życia - w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
bezterminowo życia - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :
- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
- zawarło związek małżeński.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024

(trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.):

 1. Zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów lub oświadczenie.

 2. zaświadczenie komornika o stanie egzekucji za 2022 r.   (kwocie wyegzekwowanych za 2022 r. alimentów);

 3. kopię odpisu  podlegającego wykonaniu  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

 4. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

Inne dokumenty:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) w 2022 r.

 2. przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2022 r.) na rzecz osób spoza rodziny;

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2022 r.)

 1. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu: kopia świadectwa pracy, kopia umowy zlecenie/umowy o dzieło lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz kopia PIT-11 za 2022 r.

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2022 lub po tym roku (np. 2023), który jest uzyskiwany w okresie,  na który ustalane jest prawo do świadczenia.

 1. dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2022 r. oraz kwotę uzyskanego dochodu (czyli np. zaświadczenie o okresie zatrudnienia, umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło  oraz PIT-11 za 2022 decyzję ZUS oraz PIT-11 za 2022.), 

 2. dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. w związku z podjęciem  zatrudnienia) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny (drugi przepracowany miesiąc).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

PAMIĘTAJ

W przypadku zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie. Niepoinformowanie organu wypłacającego świadczenie o zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia, będzie skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

W okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie można pobierać alimentów bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne wyegzekwowane od dłużnika kwoty przekazuję w pierwszej kolejności na poczet wypłacanego funduszu alimentacyjnego – do ich całkowitego zaspokojenia, zgodnie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 581 ze zm.).

Dokumenty do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa