Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przeznaczone są dla:

 1. Osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

I usługi gospodarcze:
 1. utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby chorej,
 2. przygotowanie prostych posiłków (także z uwzględnieniem diety),
 3. przynoszenie posiłków z placówek gastronomicznych, podanie i pomoc przy spożywaniu posiłku/posiłków,
 4. zakupy (do 5 kg) artykułów żywnościowych, artykułów przemysłowych, realizacja recept,
 5. zmywanie naczyń po posiłku,
 6. pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży oraz prasowanie,
 7. zanoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej do i z pralni,
 8. przynoszenie opału i palenie w piecu,
 9. przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości,
 10. załatwianie spraw urzędowych (opłaty czynszu, zgłaszanie wizyt lekarskich, zgłaszanie napraw urządzeń domowych, itp.),
 11. dbanie o bezpieczne funkcjonowanie pacjenta
II usługi pielęgnacyjne:
 1. mycie i kąpiel,
 2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 3. pomoc w ułożeniu chorego w łóżku i zmiana pozycji,
 4. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 6. przesyłanie łóżka,
 7. podawanie leków,
 8. pielęgnacja zlecona przez lekarza,
III pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej:
 1. organizowanie spacerów,
 2. czytanie prasy, książek, wymianę książek w bibliotece,
 3. prowadzenie rozmów zgodnie z zainteresowaniem podopiecznych,

Odpłatność za usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł lub w przypadku osoby w rodzinie tj. 600,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,

w którym wykonano usługę.

W 2024r. całkowity koszt usług tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 33,48 zł

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny
w stosunku do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,
w procentach:
Wysokość odpłatności w relacji
do ceny usług, w procentach:
Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
do 100 bezpłatnie bezpłatnie
100,01 - 150 5 10
150,01 - 200 10 15
200,01 - 250 15 30
250,01 - 300 30 50
300,01 - 350 50 70
350,01 - 400 70 100
Powyżej 400 100 100

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia, rodzaj niezbędnych usług i ich zakres;
  * (wzór zaświadczenia)
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
 3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;
 4. Dokumenty poświadczające dochody :
 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;* (wzór zaświadczenia)
 • decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego itp.
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedni;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o zryczałtowanym podatku dochodowym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek ZUS;

Procedura ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych

 1. Złożenie wniosku do siedziby OPS lub zgłoszenie telefoniczne;
 2. Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa;
 3. Wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy;
 4. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych do alimentacji (zstępnych tj. pełnoletnich dzieci, wnuków lub wstępnych tj. rodziców, dziadków).

Więcej informacji:

Zespół usługowy Sylwia Jagodzińska, Edyta Łońska.

Tel. (22) 250-05-77, pokój nr 19.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Uchwała Nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy w związku z Uchwałą Nr XXXV-13/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Dokumenty do pobrania:

Zaświadczenie lekarskie do usług opiekuńczych

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
BYCHOWSKI - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa