Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE - 118 524 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 118 524 ZŁ (z kosztem obsługi)

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program skierowany jest do:
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2021 roku Gmina Wołomin otrzymała wsparcie w Programie na objęcie usługami asystenckimi 10 osób z niepełnosprawnościami. W grupie tej będzie 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Łącznie zostanie wypracowanych 2700 godzin usług asystenckich.

Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:
  1. 1) zagwarantowanie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2. 2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  3. 3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa