Inne źródła ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych

Od 20 września 2022 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw, która między innymi wprowadza nowe świadczenie „dodatek dla gospodarstw domowych”.

 

Wysokość dodatku dla gospodarstw domowych

  • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej);
  • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Główne źródła ciepła muszą być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11.08.2022 r. lub po tym dniu, gdy główne źródło ogrzewania zgłaszane jest po raz pierwszy (organ właściwy dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB).

 

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych?

Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące) z zastrzeżeniem iż w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod  tym adresem a dodatek wypłaca się temu gospodarstwu domowemu, które złożyło wniosek jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

  • w formie papierowej - w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie al. Armii Krajowej 34
  • w formie elektronicznej (e-puap) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Kiedy dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje?

  • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje jeżeli na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanemu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
  • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Termin składania wniosków

do 30 listopada 2022 r.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa