Dodatek Osłonowy

Informujemy, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Dla mieszkańców gminy Wołomin zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w terminie do 30 kwietnia 2024r.
Druki wniosku będzie można otrzymać w siedzibie OPS, wzór wniosku do pobrania będzie również opublikowany na stronie internetowej Ośrodka.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w OPS al. Armii Krajowej 34 w pokojach nr 2,3 i 7 (parter):
poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek: 8.00-16.00
czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-15.00
bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Ośrodka na platformie ePUAP: /sytv604r33/skrytka

Dodatek osłonowy - komu przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.


W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, to dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.
W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy – jak wyliczyć dochód:

Ustawodawca jako dochód definiuje:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatek osłonowy w 2024 roku - ile wyniesie:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 - 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - i będzie wynosił:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa