Dodatek energetyczny

Informacje ogólne.

Od dnia 01 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu przysługuje dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy to osoba:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 r. poz. 966),
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit d przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. prowadzonego przez osobę samotną,
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z 2 do 4 osób,
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z co najmniej 5 osób.

Do 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01 maja 2015r. do 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzone przez osobę samotną - 11,09 zł/miesięcznie,
  • składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł/miesięcznie,
  • składające się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł/miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć decyzję o dodatku mieszkaniowym, umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz kserokopię dowodu osobistego. Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34 ( parter - pok. 6) w godzinach urzędowania.

Menu

Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin, 22 787 27 01, 22 776 50 23, ops@ops.wolomin.pl
Zapraszamy: Poniedziałek: 8 - 17, Wtorek, Czwartek: 8 - 16, Piątek: 8 – 15

Zdjecia: Pixabay.com Unsplash.com
ACTIVENET - strony internetowe dla administracji, dostępność cyfrowa